Przyjęcie


WARUNKI PRZYJĘCIA:

1. Prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobie wymagającej
stałej, całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby, która
nie może samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku rodzinnym, której w życiu
codziennym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki.
2. Osoba ta, osobiście lub z pomocą rodziny zgłasza chęć umieszczenia Pracownikowi
Socjalnemu Naszego Domu, następnie składa wniosek o skierowanie do DPS
do Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania. We wniosku opisuje swoją sytuację rodzinną, finansową
oraz zdrowotną.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku za pośrednictwem Pracownika
Socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby starającej się o przyjęcie
do DPS, który ma potwierdzić opisany wcześniej stan rzeczy. Pracownik socjalny
kompletuje pozostałe dokumenty: badania lekarskie, zaświadczenia o dochodach rodziny,
zaświadczenie od lekarza rodzinnego potwierdzające,iż dana osoba wymaga stałej opieki
oraz inne niezbędne informacje wynikające z przepisów.
4. Jeżeli spełnione są wszystkie warunki Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję
kierującą do Domu Pomocy Społecznej. Następnie jest ona przekazywana do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie (właściwego ze względu na umiejscowienie DPS), który
rozpoczyna procedurę umieszczenia osoby w DPS.
5. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości 70% dochodu osoby
ubiegającej się o przyjęcie, pozostałe 30% pozostaje do prywatnej dyspozycji mieszkańca.
6. Jeżeli odpłatność pensjonariusza, tj.70% dochodu jest niższa niż ustalony przez DPS
koszt utrzymania, pozostała kwotę (do wysokości miesięcznej odpłatności) dopłacają:
- współmałżonek lub dzieci – a jeżeli dochody osób zobowiązanych do pokrywania
należności są zbyt niskie lub osoba ubiegają się o przyjęcie nie ma bliskiej rodziny
obowiązek ten przechodzi na
- gminę, bądź miasto które kierują osobę do DPS.
7. W przypadku otrzymania decyzji odmawiającej skierowania do DPS istnieje możliwość
odwołania do Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.